ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ภาระงานของส่วนนิติการ แบบฟอร์มสัญญา หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
 • ประวัติความเป็นมา
 • ขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การจัดแบ่งงาน
 • แผนภูมิอัตรากำลัง
 • สถานที่ทำการ
 • ผู้ดูแลระบบ
  ติดต่อเรา
   ระเบียบและพรบ. สถาบันฯ
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
 • ประวัติส่วนนิติการ  (08 ก.พ. 2554)
 •     แรกเริ่มแต่เดิมมานั้น งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะอยู่ในความรับผิดชอบของงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ก็เนื่องจากอัตรากำลังของตำแหน่งนิติกรอยู่ในสังกัดงานการเจ้าหน้าที่จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2536 งานการเจ้าหน้าที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากองเรียกว่า “กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการ)” ได้มีการจัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 งาน โดยมีงานวินัยและนิติการเป็นงานหนึ่งที่อยู่ในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสำคัญ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกฐานะงานวินัยและนิติการขึ้นเป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากองเรียกว่า “สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ” และได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในขึ้นใหม่เป็นส่วนงานนิติการ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

 • ขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนนิติการ  (08 ก.พ. 2554)
 •     ส่วนนิติการ ในสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่และรับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำสัญญา ดำเนินคดีและวินัย ได้แก่ การตรวจสอบในการจัดทำสัญญาตามแบบการร่าง การจัดทำ การชี้แจงในการทำบันทึกข้อตกลงและนิติกรรมต่างๆ การติดตามเร่งรัดการให้ชดใช้กรณีผิดสัญญา การประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีความ การพิจารณาและรวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ประกอบการดำเนินคดีการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางปกครองกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • การจัดแบ่งงาน  (27 พ.ค. 2551)
 •     ตามคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ 1740/2548 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ได้จัดแบ่งงานในส่วนของสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบออกเป็น 6 งาน คือ งานธุรการ งานร่างกฎหมาย งานสัญญาและคดี งานวินัย งานทรัพย์สินทางปัญญา และงานตรวจสอบบัญชี

 • แผนภูมิอัตรากำลัง  (08 ก.พ. 2554)
 •     ส่วนนิติการ มีอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงานต่างๆ รวมทั้งหมด 7 คน ดังนี้
  1. นายทศชัย ไกรโชค นิติกร ระดับ 8
  2. นายรัชสิตวิชญสิริ เบ็ญจวัลลภ นิติกร ระดับ 6
  3. นายเจริญ สุขแก้ว นิติกร (พนักงานสถาบัน เงินงบประมาณ)
  4. นายวินัย อินทบุตร นิติกร (พนักงานสถาบัน เงินงบประมาณ)
  5. นางสาวสุภาวดี โมสิกะ นิติกร (พนักงานสถาบัน เงินรายได้)
  6. นางสาวกัลยา โนราชา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้)
  7. นางสุวัลณา คูหากาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสถาบัน เงินรายได้)

 • สถานที่ทำการ  (08 ก.พ. 2554)
 • ส่วนนิติการ
  ชั้น 8 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2329-8000 - 0-2329-8099 ต่อ 3044, 3045, 3279
  โทรสารหมายเลข : 0-2329-8151


     เวลา   22 : 06 : 50